Accessory

 • เครื่องจ่ายไฟกล้องวงจรปิดสูงสุด 9กล้อง
 • มีระบบ ฟิวส์ป้องกันแต่ละกล้อง
 • จ่ายไฟสูงสุด 1 Amp ต่อ 1กล้อง
 • รองรับกล้องอินฟาเรดที่ต้องการกำลังไฟสูง
 • บาลัน แบบ Passive รุ่น 4ช่อง
 • ระยะ 330 เมตร (ใช้กับ Passive)
 • ระยะ 1,500 เมตร (ใช้กับ Active)
 • สัญญาณแรง 60 dB ช่วยลดสัญญาณรบกวน
 • บาลัน แบบ Passive รุ่น 1ช่อง
 • ระยะ 330 เมตร (ใช้กับ Passive)
 • ระยะ 1,500 เมตร (ใช้กับ Active)
 • สัญญาณแรง 60 dB ช่วยลดสัญญาณรบกวน
 • บาลัน Active ตัวส่ง (ไว้ฝั่งกล้อง) รุ่น 1ช่อง
 • ระยะ 1,500 เมตร (ใช้กับ Passive)
 • ระยะ 2,400 เมตร (ใช้กับ Active)
 • สัญญาณแรง 60 dB ช่วยลดสัญญาณรบกวน
 • บาลัน Active ตัวรับ (ไว้ฝั่ง DVR) รุ่น 1ช่อง
 • ระยะ 1,500 เมตร (ใช้กับ Passive)
 • ระยะ 2,400 เมตร (ใช้กับ Active)
 • สัญญาณแรง 60 dB ช่วยลดสัญญาณรบกวน
Go to top